ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยจะทำอย่างไร

ต้องการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย

ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูต โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขี้นไป สามารดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม หรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจีงสมรสได้ 
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ 

3. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น 
4. ไม่เป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่ 
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้ 
6. สตรีที่อย่าร้างกับคู่สมรสเดิม จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่า 
ไม่น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก 
6.1 คลอดลูกแล้วในระหว่างนั้น 
6.2 จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม 
6.3 มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์ 
6.4 ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้ 
ผู้ที่จดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต เอง (ทั้งฝ่ายชายและหยิง) 2 ครั้ง ครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครังที่สองคือวันมารับทะเบียนสมรส 

เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน 
1. หนังสือรับรองความโสด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนา 1 ใบ 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ใบ 
4. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส 


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : www.wm1366.or.kr