ความหวัง + ความฝัน...วันบินไปทำงานประเทศทเกาหลี

วันบินทำงานประเทศเกาหลี

ประกาศเรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย"

    
แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย

 ด้วยขณะนี้ตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์ มีการเสนอข่าวสารมีคนไทยจำนวนมาก ลักลอบทำงานในสาธารณร้ฐเกาหลีอย่างผิดกฏหมาย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

การยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการทำงาน

แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สามารถยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการทำงาน