อลังการ ไฟ 3D บนตึกสูง หน้า Seoul Station

ขบวนแห่และเซิ้งออนซอนอีสาน งาน Thai Festival 2019 เกาหลีใต้