การเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบต่างๆ ในการขอ และ ต่ออายุวีซ่า ของคู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลี

ต่ออายุวีซ่า

■ การขอ และ ต่ออายุวีซ่า 
○ ผู้มีสิทธิขอ : คู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลี (ที่ถือวีซ่า: (F-6) คู่สมรสชาวต่างชาติ ) 
○ เปลี่ยนแปลง การขอ และ ต่ออายุวีซ่า ไม่จำเป็นต้องใช้ หนังสือรับรองจากไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง จากสามี 


■ การขอสัญชาติเกาหลี ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองจากสามี 
○ ผู้มีสิทธิขอ : คู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลี 
○ ถึงแม้สามีชาวเกาหลี ไม่เห็นด้วยในการขอสัญชาติเกาหลี ก็สามารถยื่นขอด้วยตนเองได้ 
- ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือรับรอง จากสามีชาวเกาหลี 
- ในการทำเรื่องขอสัญชาติ ไปกับสามีก็สามารถทำเรื่องได้ แต่ถ้าหากสามีไม่ไปด้วย ก็สามารถขอทำเรื่องได้ด้วยตนเอง 
** ในกรณีที่ขอยื่นขอสัญชาติด้วยตนเอง ต้องผ่านการตรวจสอบความสัมพันธ์สถานภาพของการสมรส หลังจากยื่นขอสัญชาติ 

■ เปลี่ยนแปลงเอกสาร ในการขอวีซ่าถาวร (F5)) 
○ ผู้มีสิทธิขอ 
คู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับสามีเกาหลีที่ถือวีซ่า ( F6 ) คู่สมรสที่มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย ที่อาศัยในประเทศเกาหลี เกิน 2 ปี 
สามารถทำเรื่องขอวีซ่าถาวรได้ (F5) 
○ การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ( วันที่ 1 เดือน 8 ปี 2012 เป็นต้นไป) 
- ต้องมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับอาชกรรมโดยตรง จากประเทศของตนเอง 
- คู่สมรสชาวต่างชาติที่แต่งงานกับชาวเกาหลี และ กรณีแม่อย่าร้างและมีลูกติด และแต่งงานใหม่ 
ต้องการขอวีซ่า ในกรณียู่อาศัยในประเทศเกาหลี ในการขอวีซ่า ต้องผ่านการสอบ ความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) หรือ 
เรียนความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีตามหลักสูตร ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้กำหนด (KIIP) 
- ไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง จากสามี 


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : wm1366.or.kr