ข้อจำกัดว่าด้วยการจ้างงาน

ข้อจำกัดว่าด้วยการจ้างงาน
หากนายจ้างฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอนุบัญญัติที่รวมถึงรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว นายจ้างจะถูกยกเลิกใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างด้าว และนายจ้างจะไม่สามารถว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในระยะเวลาที่กำหนดภายหลังจากนั้น


1. การยกเลิกใบอนุญาตการจ้างงานหรือหนังสือรับรองการจ้างงานพิเศษ และ ข้อจำกัดว่าด้วยการจ้างงานในอนาคต               อ่านเพิ่มเติม »  

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr