ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 13

สมัครที่จังหวัดไหน สอบที่จังหวัดนั้น
ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 13
-->

***สำคัญมาก กรุณาอ่านด้วย

ประกาศกำหนดเวลาการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555

รอบเช้า เวลา 10.30 – 11.40 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 9.30 น.

รอบบ่าย เวลา 15.00 – 16.10 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 14.00 น.

ผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ เสื้อไม่มีแขน
2. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(ฉบับจริง) และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ  ไปแสดงในวันสอบ ถ้าหากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตน กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
4. ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบหมายเลขห้องสอบและที่นั่งสอบ
5. ผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบเช้า ต้องเข้าห้องสอบเวลา 09.30 น.  และสำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบรอบบ่าย ต้องเข้าห้องสอบเวลา 14.00 น. เพื่อรับทราบคำชี้แจงการทำข้อสอบ หากไปถึงห้องสอบหลังเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
6. ต้องนั่งประจำที่สอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สนามสอบและหน่วยสอบที่ประกาศกำหนด ผู้นั่งสอบผิดที่นั่ง ผิดห้องสอบ ผิดสนามสอบและผิดหน่วยสอบ จะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ
7. ต้องใช้กระดาษคำตอบที่จัดให้โดยเฉพาะและเตรียมปากกาเคมีสีดำ เพื่อใช้ในการสอบ (กระดาษคำตอบที่เขียนด้วยดินสอหรือปากกาสีอื่นจะถือเป็นโมฆะ)
8. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาที่มีฟังชั่นการสื่อสาร PDA เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดหรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้าห้องสอบ กรรมการคุมสอบจะไม่รับผิดชอบในทรัพย์สินที่สูญหายของผู้เข้าสอบ  ทั้งนี้ ในห้องสอบกรรมการจะใช้เครื่องมือสแกนตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องมื่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามทุกชนิด ถ้าหากตรวจสอบพบจะถือว่าเจตนาทุจริตในการสอบ  
9. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
10. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก ระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและห้ามออกจากห้องสอบ การออกจากห้องสอบระหว่างการสอบถือว่าการสอบเป็นโมฆะหรือทุจริต
11. ห้ามคัดลอกคำตอบหรือข้อสอบ และห้ามนำกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
12. เมื่อหมดเวลาสอบ กรรมการคุมสอบสั่งให้หยุดทำข้อสอบ ต้องหยุดทันทีและจะออกจากห้องสอบได้เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาตแล้ว

***ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD Korea) ตรวจสอบพบผู้สมัครที่มีอายุเกินกำหนด ทำให้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์ทดสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 20001408  20014015  20014708  20015494  จึงขอให้ผู้สมัครหมายเลขดังกล่าวดำเนินการขอรับเงินคืน ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 8) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  สำหรับผู้สมัครที่ขอยกเลิกการสมัครในครั้งนี้ จำนวน 30 คน และได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

กำหนดประกาศผลการทดสอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://lib.doe.go.th www.mol.go.th www.doe.go.th www.eps.go.kr www.epsthailand.wordpress.com

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตในการสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิสมัครสอบ 2 ปี
-->
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
By : epsthailand.wordpress.com