สาระที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม


สาระที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม
นายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวให้ทำงานจะต้องปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นเทียบเท่า
กับเป็นแรงงานในท้องุถิ่นทั้งในส่วนของค่าจ้างและสภาวะการทำงาน อีกทั้งยังจะต้องขึ้นทะเบียนในด้าน ประกันสังคม 4 ประเภท ประกันสิ้นสุดอายุการทำงานและประกันเงินค่าจ้างค้างชำระให้แก่แรงงานเหล่า นั้นด้วย เมื่อความสัมพันธ์ทางการจ้างงานเปลี่ยนไป นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่กำหนดไว้ ในรัฐบัญญัติและรัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน รัฐบัญญัติว่าด้วย การจ้างแรงงานต่างด้าวและรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการอพยพเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงการรายงานความ เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานด้านบริหารผู้มีอำนาจทราบด้วย


1. ค่าจ้างและสภาวะการทำงาน              อ่านเพิ่มเติม »

2. หน้าที่ในการขึ้นทะเบียนประกันภัย               อ่านเพิ่มเติม »

3. หน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจ้างแรงงานต่างชาติ               อ่านเพิ่มเติม »

4. เรื่องอื่น ๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม               อ่านเพิ่มเติม »


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr