ระบบการจ้างงแรงงานต่างด้าว


แรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องมีวีซ่า (สำหรับการเข้าพักอาศัย)
ที่อนุญาตให้ประกอบอาชีพได้

การจ้างแรงงานต่างด้าวผู้ถือวีซ่าการจ้างงานที่มิใช่วิชาชีพ (E-9) และวีซ่าสำหรับเยี่ยมเยือนเพื่อ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (H-2) นั้น จะอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว


 การจ้างแรงงานต่างด้าวและวีซ่า     อ่านเพิ่มเติม »    ตอนที่ 1    ตอนที่ 2    


 การจ้างแรงงานต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว     อ่านเพิ่มเติม »      
-->


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr