คุณสมบัติของการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

คุณสมบัติของการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจ้างงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ถือวีซ่าประเภท E -9 และ H-2 ตาม「รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าว」จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี และผ่านการอบรมการจ้างงานให้แรงงานต่างด้าว รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ


1. คุณสมบัติของแรงงานต่างชาติ               อ่านเพิ่มเติม »     
-->
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr