คุณสมบัติและขอบเขตการจ้างแรงงานต่างด้าว


คุณสมบัติและขอบเขตการจ้างแรงงานต่างด้าว
นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่มีวีซ่าประเภทการจ้างแรงงานด้านที่มิใช่วิชาชีพ( E-9) หรือการ
เข้าเยี่ยมเยือนโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ(H-2) จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในรัฐบัญญัติ
และกฎหมายอื่น รวมทั้งต้องพยายามจ้างแรงงานในประเทศก่อน

ภายใต้แผนเบื้องต้นด้านแรงานต่างด้าวที่มีขึ้นและประกาศใช้ในทุกปี จะมีการกำหนดขอบเขตการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่มีวีซ่าประเภทการจ้างแรงงานด้านที่มิใช่วิชาชีพ (E-9) หรือการเข้าเยี่ยมเยือนโดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (H-2) ในแต่ละปี


1. คุณสมบัติของนายจ้าง          อ่านเพิ่มเติม »

2. ข้อมูลเบื้องต้นเรื่องธุรกิจและจำนวนแรงงาน          
อ่านเพิ่มเติม »ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr