การคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว


การคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างด้าวมีสถานะเป็นแรงงาน สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานและสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานของแรงงาน ต่างด้าวได้รับการรับประกันอย่างเท่าเทียมกับแรงงานในประเทศภายใต้รัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับด้าน
แรงงานและกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน ได้แก่ รัฐบัญญัติว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน รัฐบัญญัติว่าด้วยค่าแรงขั้นต่ำและรัฐบัญญัติว่าด้วยการรับประกันการเรียกร้องค่าจ้าง และภายใต้ รัฐบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันทางสังคมและกฎหมายอื่น เช่น รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกัน สุขภาพแห่งชาติ รัฐบัญญัติว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวและ
รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม

เมื่อแรงงานต่างด้าวถูกละเมิดสิทธิ จะได้รับสิทธิดังกล่าวคืนมาตามขั้นตอนการเยียวยาสิทธิ

 1. การคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและกฎหมายอื่น               อ่านเพิ่มเติม »

 2. การคุ้มครองภายใต้รัฐบัญญัติว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอื่น               อ่านเพิ่มเติม »ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : oneclick.law.go.kr