ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 4


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพร้อมกำหนดการสอบ คลิ๊กที่นี่ครับ

- กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 12-27 กันยายน 2555 รวมจำนวน 12 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการ) การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30-31 คน  รอบที่ 1 สอบเวลา 09.30 – 10.40 น.  และรอบที่ 2 สอบเวลา 11.50 – 13.00 น.
- สถานที่สอบ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ฉบับจริง) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ถ้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
4. ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ต้องเข้าห้องเตรียมพร้อมก่อนสอบเวลา 07.30 น. เข้าห้องสอบเวลา 08.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบคำชี้แจงในการทำข้อสอบ สอบเวลา 09.30 – 10.40 น.
5. ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 2 ต้องเข้าห้องเตรียมพร้อมก่อนสอบเวลา 09.50 น. เข้าห้องสอบเวลา 10.50 น.  เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบคำชี้แจงในการทำข้อสอบ สอบเวลา 11.50 – 13.00 น.
6. หากไปถึงห้องสอบหลังเวลาเข้าห้องสอบ  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
7. ไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่สอบ ทั้งนี้ ต้องนั่งประจำที่สอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสถานที่สอบที่กำหนดเท่านั้น
8. ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เครื่องคำนวณ กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกภาพ โทรศัพท์เคลื่อนที่ นาฬิกาที่มีฟังชั่นการสื่อสาร PDA เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ ถ้าหากตรวจสอบพบถือว่าทุจริตในการสอบ
9. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบโดยเคร่งครัด
10. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ห้ามพูดคุยหรือติดต่อกับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอก ระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำและห้ามออกจากห้องสอบ การออกจากห้องสอบระหว่างการสอบถือว่าการสอบเป็นโมฆะหรือทุจริต
11. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com,  www.eps.go.kr และที่นี่ครับ

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต ให้ยุติการทำข้อสอบ  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าว การทุจริตในการสอบจะทำให้ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเป็นเวลา 2 ปี


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com