ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ของคนงานที่เคยไปทำงานที่เกาหลีมาแล้ว และจะไปทำงานในเกาหลีอีกครั้ง

เนื่องจากมีคนงานที่เคยไปทำงานในเกาหลีมาแล้ว และหนีสถานประกอบการ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุล โดยไม่ได้ใช้ขื่อ-นามสกุลเดิมที่เคยมาทำงานก่อนหน้านี้ มาสมัครและได้ไปทำงานที่เกาหลีอีกครั้ง ซึ่งเมื่อคนงานดังกล่าวเดินทางถึงเกาหลีและถูกปฎิเสธการเข้าเมืองจากด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีอาจพิจารณาว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร เพราะประวัติการเข้าเมืองของคนงานแตกต่างจากของเดิม)

เรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ของคนงานที่เคยไปทำงานที่เกาหลีมาแล้ว และจะไปทำงานในเกาหลีอีกครั้ง
จึงขอแจ้งให้คนหางานที่สนใจที่จะไปทำงานในเกาหลีได้โปรดทราบไว้ว่าหากท่านเคยเดินทางไปทำงานในเกาหลีแล้ว หนีสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และจะเดินทางไปทำงานอีกครั้ง อาจจะหรือไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ และเนื่องจากเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคล ดังนั้นคนงานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตนเอง


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com