ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 4

1. ประเภทกิจการ

- กิจการอุตสาหกรรมการผลิต
- กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
- กิจการก่อสร้าง
- กิจการประมง

--> 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นคนหางานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและทำงานครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน ซึ่งได้เดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อในระบบได้ในวันรับสมัคร ทั้งนี้ ถึงแม้จะมีรายชื่ออยู่ในระบบ อายุของผู้สมัครจะต้องไม่เกินกำหนดด้วย
- เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปี ณ วันแรกของการรับสมัคร คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2515 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2537 ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี และสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูก   ทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
- มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ชื่อ-นามสกุล จะต้องสะกดภาษาอังกฤษเหมือนกับหนังสือเดินทาง) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด
3. สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้ในระหว่างการทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 1 ชุดพร้อมด้วยสำเนาตราประทับเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลีครั้งล่าสุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป

4. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

5. สถานที่รับสมัคร

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

6. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

1. เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้สมัครจะต้องจ่าย    ค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร จำนวน 875 บาท
2. ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบแล้ว หากประสงค์จะขอยกเลิกการสมัครให้ยื่น      ความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร โดยจะได้รับเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบคืนทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครเท่านั้น
3. ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัคร จะไม่มีสิทธิ์สมัครในคราวนี้ได้อีก

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ และกำหนดการทดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ และกำหนดการทดสอบ วันที่ 7 กันยายน 2555 เป็นต้นไป  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com

การทดสอบแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน รอบที่ 1 ทดสอบเวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 ทดสอบเวลา 11.50 – 13.00 กำหนดการทดสอบตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและความเหมาะสม

ผู้มีสิทธิ์ทดสอบจะต้องเข้าห้องทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจง    การทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ

8. สถานที่ทดสอบ

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

9. ลักษณะข้อสอบ

- ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที  ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ
1. ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลาการทดสอบ 30 นาที
2. ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน  ระยะเวลาการทดสอบ 40 นาที
- ข้อสอบประกอบด้วย คำถามแบบเปิดจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.epsthailand.wordpress.com และคำถามแบบปิดที่จัดทำขึ้นมาใหม่

10. การประกาศผลการทดสอบ

ประกาศผลการทดสอบวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com,  www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, http://www.eps.go.kr,  http://epstopik.hrdkorea.or.kr เกณฑ์ผ่านการทดสอบ คือ จะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  จำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตาที่ทางการเกาหลีกำหนด กรณีมีผู้ผ่านการทดสอบมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้ ผลผ่านการทดสอบมีอายุ 2 ปี

ผู้สมัครที่มีประวัติการทำงานไม่ครบกำหนดระยะเวลาการจ้างงานในสาธารณรัฐเกาหลี     จะถือว่าเป็นโมฆะ แม้ว่าจะผ่านการทดสอบก็ตาม และผู้สมัครต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นเอง ผู้ที่ผ่านการทดสอบและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี จึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือก    การบรรจุงานเร็วขึ้นและได้รับยกเว้นการฝึกอบรมก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากผ่านการตรวจสุขภาพและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี  และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกโดยการสุ่ม ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงาน คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้ผ่านการทดสอบอาจจะไม่ได้รับการจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธ การออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานเช่นกัน และ  ในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิฉะนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะผ่านการทดสอบก็ตาม


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com