ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 13

1. ลักษณะอาชีพและประเภทกิจการ  

- กิจการอุตสาหกรรมการผลิต โควต้าประมาณ 7,000 คน
- กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ โควต้าประมาณ 500 คน
- กิจการก่อสร้าง โควต้าประมาณ 200 คน


2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปี ณ วันสอบ คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2515 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น  โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
- มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฏหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

- สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน 2 ชุด
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีรูปถ่ายที่ชัดเจน และตัวอักษรที่ชัดเจน
2. กรณีที่ยังไม่เคยมีหนังสือเดินทางถ้าหากผ่านการทดสอบและสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องทำหนังสือเดินทางที่สะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงตามที่ระบุในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. กรณีที่เคยมีหนังสือเดินทางแต่ไม่ได้นำมาหรือหมดอายุหรือสูญหาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้สมัครจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับหนังสือเดินทางที่เคยได้ทำไว้แล้ว
4. กรณีที่เคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้ตรงกับที่เคยไปสาธารณรัฐเกาหลี และห้ามเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มิฉะนั้นจะมีผลต่อการส่งข้อมูล การออกวีซ่า และอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำงาน
5. ผู้สมัครที่ไม่มีวันเกิด หรือเดือนเกิด ไม่สามารถสมัครได้
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 เซนติเมตร) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

4. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

5. สถานที่รับสมัคร

- โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ตั้งอยู่ที่ 4641 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (ข้างกระทรวงแรงงาน)
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

6. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ

1 เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุม การดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าวในวันสมัคร จำนวน 875 บาท
2 ผู้สมัครที่จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนง  ขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่ตนสมัคร โดยจะได้รับเงินค่าสมัครคืนทั้งหมด ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครทดสอบเท่านั้น
3 ผู้ที่แจ้งความจำนงยกเลิกการสมัครทดสอบไม่มีสิทธิ์สมัครทดสอบในคราวนี้ได้อีก

7. กำหนดการทดสอบ

1 การทดสอบแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า ทดสอบเวลา 10.30 – 11.40 น. (เข้าห้องทดสอบเวลา 09.30 น.)  และรอบบ่าย ทดสอบเวลา 15.00 – 16.10 น. (เข้าห้องทดสอบ เวลา 14.00 น.) ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ทดสอบจะต้องเข้าห้องทดสอบก่อนเวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการทดสอบ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ
2 ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบในวันที่ 18 ตุลาคม 2555
3 กำหนดทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2555
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

ทั้งนี้ จะประกาศกำหนดการสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr http://epstopik.hrdkorea.or.kr   www.epsthailand.wordpress.com   www.mol.go.th  www.doe.go.th

8. ลักษณะข้อสอบ

- ผู้ที่มีสิทธิ์ทดสอบต้องเข้าทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง 10 นาที ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
- การทดสอบความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที
- ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน  ระยะเวลา 40 นาที
- ข้อสอบจะเลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี สามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr http://epstopik.hrdkorea.or.kr www.epsthailand.wordpress.com   www.mol.go.th   www.doe.go.th

9. เกณฑ์ผ่านการทดสอบ

ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน)  กรณีมี  ผู้ผ่านการทดสอบมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทกิจการ จะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติจากคะแนนสูงสุดลงมาจนครบจำนวนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการทุจริต ใช้เอกสารหรือหลักฐานอันเป็นเท็จ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การสอบตามที่จะแจ้งให้ทราบในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสถานที่ทดสอบ จะถูกตัดสิทธิ์โดยไม่ได้รับการตรวจกระดาษคำตอบ หรือยกเลิกสิทธิ์อันพึงได้จากการกระทำและไม่มีสิทธิ์สมัครสอบอีกเป็นเวลา 2 ปี และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะผ่านการทดสอบก็ตาม

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้ผ่านการทดสอบและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com