ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ครั้งที่ 3


 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน/เวลาและสถานที่ คลิ๊กที่นี่ครับ

โปรดทราบ

  - สถานที่สอบ คือ กรมการจัดหางาน กรุงเทพมหานคร อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 11
  - การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  - ควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
  - เตรียมบัตรประจำตัวผู้สอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางมาแสดงก่อนเข้าสอบ
  - ไม่ใช้อุปกรณ์ใด ๆ ในการทำข้อสอบทั้งสิ้น
  - ห้ามนำตำรา เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เข้าห้องสอบ
  - เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรู้วัน เวลา และสถานที่สอบ ด้วยตนเอง

เวลาสอบ ในวันสอบจะแบ่งเป็นการสอบ 2 ช่วง คือ (ตามประกาศกำหนด)

  รอบที่ 1  สอบเวลา 9.30 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 8.30 น.
  รอบที่ 2  สอบเวลา 11.50 น. ต้องเข้าห้องสอบเวลา 10.50 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ
ข้อควรระวัง

  - ต้องมาสอบตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศฯ เท่านั้น
  - ไม่มาสอบตามวันที่กำหนดในประกาศฯ ไม่สามารถขอสอบในวันอื่นได้
  - มาสอบผิดวัน ผิดเวลา ผิดสถานที่ และเลยกำหนดวันและเวลาสอบตามที่กำหนดในประกาศฯ มาแล้ว อันเนื่องจากสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ในทุกกรณี ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์ขอสอบใหม่ได้

ข้อสังเกตุ จะมีการสับเปลี่ยน วันและเวลา ของผู้สมัคร ผู้สมัครหมายเลขสอบติดกัน แต่อาจจะไม่ได้สอบวันและเวลาเดียวกัน

โปรดระวัง บุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ท่านสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีได้ โดยมีการเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่ง เป็นค่าำดำเนินการ ขอแจ้งให้ทราบว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถทำให้ท่านสอบผ่านได้ ท่านจะสูญเสียเงิน หรือถ้าหากมีบุคคลใด ๆ ที่สามารถช่วยให้ท่านสอบผ่านได้จริง ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม ท่านอาจจะถูกตรวจสอบ และถูกดำเนินคดีในข้อหาทุจริตการสอบได้ หากมีเบาะแส โปรดแจ้ง ฝ่ายพิจารณาการไปทำงานตามระบบ EPS สาธารณรัฐเกาหลี โทร 02-245-6716 และ 02-245-9429 เพื่อความเป็นธรรมของสังคม


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com