ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทักษะสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK) ครั้งที่ 3

**แจ้งยกเลิกการทดสอบทักษะเฉพาะประเภทงานก่อสร้าง และเกษตรเลี้ยงสัตว์
 • วันที่ทดสอบ : (กรุณาดูวันที่ทดสอบของแต่ละบุคคลในรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ)
 • สถานที่ทดสอบ : สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครทดสอบทักษะสำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS – TOPIK)
ผู้เข้ารับการทดสอบฯ โปรดทราบ

 • แต่งกายสุภาพ โดยให้สามารถสอบทักษะและทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้คล่องตัว
 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 • ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ
 • ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 
 • รอบ 1 ลงทะเบียนเวลา 7.00 น. เข้าห้องสอบ 8.00 น. 
 • รอบ 2 ลงทะเบียนเวลา 11.30 นง เข้าห้องสอบ 12.30 น.
 • กรณีทุจริตการสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ (รายละเอียดอยู่ด้านล่าง) และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลสอบที่ดี
 • เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศผลการทดสอบ
 • วันที่ประกาศ : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555
 • วิธีตรวจผลการทดสอบ : ผ่านเว็บไซต์ www.eps.go.kr  เลือกบริการของประเทศไทย   เลือกลงทะเบียน  และเลือกตรวจผลการทดสอบรายบุคคล ตามลำดับ
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูง และผู้เข้าร่วมการทดสอบ
 • ผู้ที่ได้คะแนนสูง : จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับแรก (3 ครั้ง)
 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบ : จะได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาเป็นลำดับที่สอง  (3 ครั้ง)
* อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้คะแนนทดสอบต่ำ จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเสนอชื่อให้นายจ้างพิจารณา
คะแนนสูงผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกกว่า 240 คะแนน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน)
คะแนนต่ำผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 40 คะแนน ในแต่ละห้วข้อ หรือ ต่ำกว่า 150 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด
วิธีการและรายละเอียดการทดสอบทักษะ
คำแนะนำการทดสอบทักษะ คลิ๊กตามหัวข้อที่ต้องการได้เลยครับ
 • หัวข้อการทดสอบทักษะ : แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การทดสอบร่างกาย การประเมินประสบการณ์การทำงานและการสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเบื้องต้น
 • การให้คะแนน
คะแนนเต็ม
ทดสอบร่างกาย
ประสบการณ์และ     การสัมภาษณ์
ทดสอบทักษะเบื้องต้น
หมายเหตุ
300 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
100 คะแนน
การทดสอบร่างกาย
คำแนะนำการทดสอบร่างกาย คลิ๊ก  >>  การทดสอบร่างกาย (ทุกประเภทงาน)
กิจการ
ห้วข้อทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
ทุกประเภทกิจการ
ความอดทนทดสอบการวิดพื้นต่อเนื่อง (1 นาที)
กำลังการยึดจับวัดแรงบีบมือแต่ละข้างๆละ 1 ครั้ง โดยใช้อุปกรณ์การทดสอบ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
ความยืดหยุ่นวัดความยืดหยุ่นของร่างกายส่วนบน (มือแตะพื้น)
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง 1 ครั้ง โดยใช้ อุปกรณ์การทดสอบ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)
การประเมินผลจากการสัมภาษณ์
คำแนะนำการสอบสัมภาษณ์ คลิ๊กตามหัวข้อที่ต้องการได้เลยครับ
กิจการ
หัวข้อทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
ทุกประเภทกิจการ
การสื่อสารเบื้องต้นและความเข้าใจคำสั่งทักษะในการสื่อสารเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลี ความเข้าใจคำสั่งเบื้องต้นด้วยภาษาเกาหลีมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของผู้สมัคร (30 วินาที) และจัดส่งให้แก่นายจ้างเกาหลี
การอ่านประโยคอ่านประโยคภาษาเกาหลี 4 – 5 ประโยค
การตอบชื่ออุปกรณ์เครื่องมือบอกชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือ การฟังชื่อของอุปกรณ์เครื่องมือและค้นหา
ประสบการณ์ทำงานประเภทงานและระยะเวลาการทำงาน
บุคลิกภาพ และความสามารถทัศนคติ ความกระตือรือร้น การเตรียมความพร้อม และอื่นๆ
การทดสอบทักษะเบื้องต้น
 • งานอุตสาหกรรม
หัวข้อทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
วางแท่งไม้บนกระดานแยกแท่งไม้ที่มี สี รูปร่าง และขนาดที่แตกต่างกัน และปักลงบนกระดาน
การจัดการและแขวนชิ้นงานการแขวนห่วงที่มีขนาดต่างกัน ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
การประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานมาประกอบบนกระดานตามแบบ
 • งานเกษตร/เลี้ยงสัตว์
ประเภทงาน
หัวข้อทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
เพาะปลูกการใช้รถล้อเข็นล้อเดียวและการปลูกต้นกล้าบรรทุกทรายใส่รถเข็นล้อเดียว เข็นไปตามทางที่กำหนด และปลูกต้นกล้า
เลี้ยงสัตว์การใช้รถล้อเข็นล้อเดียว และการให้อาหารสัตว์็็นบรรทุกทรายใส่รถเข็นล้อเดียว เข็นไปตามทางที่กำหนด และให้อาหารสัตว์ในรางอาหาร
 • งานก่อสร้าง
ประเภทงาน
หัวข้อทดสอบ
รายละเอียด
หมายเหตุ
งานไม้การสร้างแบบสร้างแบบตามที่กำหนดด้วยวัสดุที่จัดให้ (ไม้)
งานเหล็กการประกอบและมัดเหล็กการประกอบและการมัดตามที่กำหนดด้วยเครื่องมัดและลวดผูก
งานเชื่อมการควบคุมการจุดประกายของการเชื่อมแก๊ส จัดวางลูกปัดด้วยการเชื่อมไฟฟ้าปรับเปลวไฟการเชื่อมแก๊ส 3 ระดับ ตามที่กำหนดไว้ จัดวางลูกปัดบนแผ่นเหล็กตามแบบที่กำหนดด้วยการเชื่อมไฟฟ้า
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร
 • วันที่และสถานที่ทดสอบของผู้สมัครแต่ละคนจะประกาศในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555
 • >ผู้สมัครไม่สามารถขอเปลี่ยนวันทดสอบและสถานที่ทดสอบ และไม่อนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในสถานที่ทดสอบหลังเวลาที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาสายเข้าสถานที่ทดสอบ
 • ผู้สมัครที่ไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ มาด้วย ไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรระมัดระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษระหว่างการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากความประมาทของท่านแต่เพียงผู้เดียว
 • เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบจะจัดไว้ให้ ณ สถานที่ทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ใดๆไปยังสนามทดสอบ ยกเว้น บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 • ผู้เข้ารับการทดสอบควรใส่เสื้อผ้าที่สวมสบายและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทดสอบทักษะ
 • กรณีมีการทุจริตการทดสอบ ผู้ทุจริตจะได้ศูนย์คะแนน
 • โปรดตรวจสอบเนื้อหาการทดสอบทักษะที่ประกาศไว้ในฉบับนี้ และเตรียมความพร้อมเพื่อให้ได้ผลการสอบที่ดี
 • ผู้ผ่านการสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทุกคน สามารถสมัครทำงานได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลการทดสอบทักษะฝีมือและการบันทึกภาพระหว่างการทดสอบ ซึ่งจะส่งให้นายจ้างเกาหลีเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com