การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการทำงานในประเทศเกาหลี

 การเจ็บป่วยในเกาหลี

แรงงานที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศเกาหลี ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้ทำการตรวจสุขภาพแล้ว   ถ้าผลการตรวจสุขภาพไม่เป็นปัญหา ไม่มีโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง 17 ชนิด ก็สามารถที่จะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศได้  แม้ว่าผลการตรวจสอบจากโรงพยาบาลจะออกมาว่าไม่มีโรคที่เป็นปัญหากับสุขภาพ สามารถเดินทางไปทำงานได้ในประเทศนั้น ๆที่กำหนดเรื่องของโรคที่ระบุว่าต้องไม่เป็นปัญหาหรือทำให้เกิดการติดต่อแพร่ระบาดทำให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  แต่ทว่าเมื่อแรงงานได้เดินทางไปยังประเทศปลายทางเพื่อทำงาน บางคนเกิดโรคในช่วงระยะเวลาของการเดินทางมาทำงานไม่ถึง 6 เดือนก็มี เมื่อเข้าไปทำการตรวจรักษาหลังจากเกิดอาการแล้ว ปรากฎว่ามีแรงงานหลายคนเป็นโรคต้องห้ามของประเทศนั้น เช่นไวรัสตับบี   วัณโรค  โรคจิต(ต้องกินยาเป็นประจำ)โรคจิตนั้นไม่ได้เกิดอาการผิดปกติให้ตรวจสอบได้ แต่เมือ่เกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อผู้ป่วย จึงรู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิค (ตรวจสอบยาก) หรือโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์(ที่ตรวจสอบไม่ได้ภายในเวลา 1-2 เดือน) เกิดแล้ว 3-5 ปี ถึงจะปรากฎอาการ  และโรคอื่น ๆ  ที่ระบุว่าเป็นโรคต้องห้าม ซึ่งแรงงานต้องทำการตรวจก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ แต่เมื่อแรงงานไปถึงประเทศที่แรงงานต้องทำงาน เมื่อทำงานและเกิดการเจ็บป่วยถึงได้พบโรคต้องห้ามที่เกิดกับแรงงงาน เข้ามาทำงานในประเทศ  ส่วนมากจะพบว่ามีหลายคน เกิดหลังจากเดินทางเข้ามาทำงานแล้วอย่างน้อย 3-6 เดือน เหตุที่ปรากฎอาการให้เห็น เนื่องจากสภาวะของสิ่งแวดล้อมในประเทศ อุณหภูมิ อากาศ และบ่อเกิดของโรคเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างหนัก  การทำงานในสถานที่เป็นบ่อเกิดของการฟักตัวของเชื้อโรคแต่ละฃนิด ภูมิต้านทานของร่างกายต่ำเมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะเชื้อ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้แรงงานที่เจ็บป่วย  ต้องเข้าทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่าง ๆ และถ้าโรงงานนั้นมีความรับผิดชอบต่อแรงงานด้วย แรงงานคนนั้นจะได้รับการดูแลรักษาตามขึ้นตอน แต่ถ้าหากเจอโรงงานที่ไม่ได้สนใจในการเจ็บปว่ยของแรงงาน  ทำให้แรงงานนั้นต้องรักษาตัวเองตามมีตามเกิด  หากแรงงานไม่เข้าใจ ไม่รู้ภาษา ไม่มีใครแนะนำ หรือช่วยเหลือ แรงงานนั้นต้องได้รับทุกขเวทนาจากการเจ็บป่วย หรือมีบางรายถึงกับเสียจริต พิการ หรือเสียชีวิตได้ มีให้เห็นเป็นข่าวหลายราย ที่แรงงานเกิดเจ็บป่วย ไม่ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะมาจากตนเองหรือจากการทำงานในโรงงานก็ตาม

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr