ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเกาหลี


รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีโดยการจัดส่งของกรมการจัดหางานตามระบบ EPS


ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง จำนวน 1,075 บาท
2. ค่าสอบ EPS – KLT  จำนวน 586 บาท
3. ค่าตรวจโรค จำนวน 1,500 บาท (สถานพยาบาลบางแห่งอาจมีค่าบริการต่ำกว่านี้)
4. ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
    – ราชการ จำนวน 100 บาท *อาจมี่ค่าบำรุงสถานที่และค่าตำราเรียน แต่ไม่เกิน 600 บาท
    – เอกชน  จำนวน 6,500 บาท
5. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน จำนวน 12,200 บาท
6. ค่าสมาชิกกองทุนฯ จำนวน  500 บาท
     รวมประมาณ 16,461 – 22,361 บาท               
ค่าใช้จ่ายในสาธารณรัฐเกาหลี (ตามกฎหมายเกาหลีกำหนด)
1. ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
     จำนวน 12,000 บาท (400,000 วอน)
2. ค่าประกันอุบัติเหตุ นอกเวลาทำงาน     
     จำนวน 1,500 บาท (50,000 วอน)
     รวมประมาณ 13,500 บาท
ดังนั้น รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบ EPS โดยการจัดส่งของกรมการจัดหางาน ทั้งหมดประมาณ 35,000 – 45,000 บาท
***อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการจัดหาแรงงานไทยไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีฯ ที่ สพร. ภาค 9 พิษณุโลก ไม่เกิน 1,000 บาท ***

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com