ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 10

ต้องการดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน คลิ๊กที่นี่ครับ
การจัดส่งข้อมูลให้ทางการเกาหลี
กรมการจัดหางานจะจัดส่งข้อมูลผู้ที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี และยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐเกาหลี
ทั้งนี้ การจัดส่งข้อมูลให้ทางการเกาหลี ไม่ได้หมายความว่าจะได้เดินทางไปทำงาน ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงาน คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีและมีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น หากแม้ภายหลังได้รับคัดเลือกแล้ว นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะไม่มีสิทธิเดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทาง   เข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิด มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม        
ระยะเวลาทำงานและค่าตอบแทนที่จะได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างให้เดินทางไปทำงานจะได้รับการทำสัญญาจ้างงาน และค่าตอบแทน ดังนี้
  • สัญญาจ้างงานมีระยะเวลา 1 – 3 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถต่อสัญญาได้อีกคราวละ 1 – 2 ปี รวมแล้วไม่เกิน 4 ปี 11 เดือน
  • ค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำ ปี พ.ศ. 2554 ตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดรายชั่วโมงๆ ละ 4,320 วอน (ประมาณ 120 บาท) 
การอบรมก่อนเดินทางไปทำงาน
คนหางานที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างจะต้องเข้ารับการอบรมการศึกษาพื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีก่อนเดินทางไปทำงานตามที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีกำหนด จำนวน 45 ชั่วโมง ในด้านภาษาเกาหลี วัฒนธรรม กฎหมายและความรู้ทั่วไป ในการไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ณ สถานฝึกอบรมของรัฐที่กรมการจัดหางานกำหนด หรือสถานฝึกอบรมเอกชนที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางานให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยคนหางานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมเอง
ค่าใช้จ่าย
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนหางาน มี 2 ส่วน ซึ่งคนหางานต้องรับผิดชอบเอง ได้แก่              
  1. ค่าใช้จ่ายก่อนเดินทาง เช่น ค่าถ่ายรูป ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าตรวจโรค ค่าทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาเกาหลี เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว เช่น ค่าฝึกอบรมพื้นฐานด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตามหลักสูตรที่ทางการเกาหลีกำหนดตามข้อ 12 ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป ค่าโดยสารเครื่องบินเที่ยวกลับ (กรณีถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและไม่ผ่านการตรวจโรคซ้ำขณะฝึกอบรมก่อนเข้าทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี) ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น
  2. ค่าใช้จ่ายภายหลังเดินทางถึงสาธารณรัฐเกาหลี ในส่วนของค่าประกันต่างๆ ได้แก่ ค่าประกันอุบัติเหตุ จำนวนประมาณคนละ 50,000 วอน และค่าประกันการเดินทางกลับ จำนวนประมาณ คนละ 400,000 วอน


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com