ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 13

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน คลิ๊กที่นี่ครับ

ผู้สอบผ่าน กรุณาอ่านประกาศด้วยครับ.....

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครเพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงาน โดยยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ ขอความร่วมมือจากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวให้ไปยื่นใบสมัครตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหมายเลขสมัครสอบ ดังนี้
>>>สอบจังหวัดไหน รายงานตัวจังหวัดนั้นนะครับ<<<
 1. กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ที่ตั้ง อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่                                                                 หมายเลขสมัครสอบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555                           20013001 ถึง 20013406

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555                           20013407 ถึง 20014040

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555                           20014041 ถึง 20014633

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555                           20014634 ถึง 20015285

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555                           20015286 ถึง 20015636

2. จังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ที่ตั้ง 364 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่                                                                 หมายเลขสมัครสอบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555                           20006001 ถึง 20006355

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555                           20006356 ถึง 20006816

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555                           20006817 ถึง 20007303

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555                           20007304 ถึง 20007791

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555                           20007792 ถึง 20008180

3. จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ที่ตั้ง 765 หมู่ที่ 1 ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่                                                                 หมายเลขสมัครสอบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555                           20000001 ถึง 20000917

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555                           20000918 ถึง 20001912

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555                           20001913 ถึง 20002992

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555                           20002993 ถึง 20004112

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555                           20004113 ถึง 20005281

4. จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนวชิรวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่                                                                 หมายเลขสมัครสอบ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555                           20010001 ถึง 20010370

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555                           20010371 ถึง 20010772

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555                           20010773 ถึง 20011171

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555                           20011172 ถึง 20011601

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555                           20011602 ถึง 20011790

สำหรับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK,  EPS-TOPIK CBT และ Special EPS-TOPIK  ในปี 2554 และ 2555 ที่ยังไม่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและกำหนดการรับสมัครที่ผ่านมา กรมการจัดหางานเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่าน   การทดสอบในครั้งนี้ โดยขอความร่วมมือให้ยื่นใบสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง วันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 พร้อมแสดงฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีเคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี หากเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยื่นหลักฐานฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ
5. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
6. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
7. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ  (ถ้ามี)
8. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศไทย (ถ้ามี)
9. ผลการตรวจสุขภาพ (ฉบับจริง) จากสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน ให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานในต่างประเทศ  (ผลตรวจไม่เกิน 3 เดือน)
10. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  1 ใบ

โดยเอกสารตามข้อ 1 – 8 ให้ถ่ายเอกสารกระดาษขนาด เอ 4 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น  ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีที่ยื่นใบสมัคร จะต้องระบุประเภทกิจการที่สมัครให้ตรงกับที่ระบุไว้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี  ผู้ยื่นใบสมัครไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลา และสถานที่ซึ่งกำหนดไว้  หรือเอกสารประกอบการสมัครไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถรับใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป

**HRD Korea จะเปิดรับสม้ครทดสอบทักษะสำหรับผู้สอบผ่าน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้กับนายจ้างเกาหลีในการคัดเลือก ซึ่งรายละเอียดและกำหนดการสมัคร จะประกาศให้ทราบไม่เกินวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน นี้คนงานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับด้วยตนเอง

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com