การประกันภัยทั่วไป

 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ บังคับให้แรงงานต่างชาติ(วีซ่า E 9) ที่เดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   ต้องทำประกันภาคบังคับ ดังนี้
ประกันต่าง ๆ ในเกาหลี

              1. การประกันภัยทั่วไป   ต้องทำภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี  โดยผู้เอาประกันจะได้รับการคุ้มครอง (ระยะเวลา 3 ปี)  ทั้งนี้  การประกันภัยทั่วไปนี้จะไม่คุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  โดยจะชดเชยเฉพาะกรณีได้รับอุบัติเหตุ (เสียชีวิต / ไร้ความสามารถถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน  และกรณีเจ็บป่วย (เสียชีวิต /ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุนแรง)  จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 15 ล้านวอน  โดยบริษัทประกันภัย จะประเมินความสูญเสียและจ่ายเงินชดเชย
             อัตราเบี้ยประกันของการประกันภัยทั่วไปขึ้นอยู่กับเพศและอายุของแรงงานต่างชาติ    โดยแรงงานต่างชาติ สามารถสมัครประกันภัยทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ ที่แรงงานผู้นั้นเข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้  เบี้ยประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้    แรงงานต่างชาติที่ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยทั่วไป  มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านวอน  
                 
             เบี้ยประกันภัยทั่วไป  สามารถเรียกคืนบางส่วนได้กรณีแรงงานต่างชาติเดินทางออกนอกเกาหลีใต้ โดยไม่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆ (ยังไม่มีการใช้สิทธิ์ชดเชย) ก่อนที่การประกันภัยจะหมดอายุ (3 ปี) เนื่องจากสิ้นสุดการทำงาน หรือยกเลิกสัญญาจ้าง

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล