ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 3

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ คลิ๊กที่นี่ครับ

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จะต้องยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 21  กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ถ้าหากผู้ผ่านการทดสอบดังกล่าวไม่ยื่นใบสมัครภายในวัน เวลา และสถานที่กำหนด จะถือว่ายังไม่พร้อมในการยื่นใบสมัคร ซึ่งกรมการจัดหางานยังเปิดโอกาสให้ยื่นใบสมัครพร้อมกับผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งต่อไป

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 1 ชุด ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS – TOPIK) ครั้งที่ 3
--> 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (หมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 22 กรกฎาคม 2557) พร้อมแสดงฉบับจริง
4. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลในระหว่างทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี หรือเปลี่ยนหลังจากเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้ยื่นฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ)
6. สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
7. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)
8. ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กำหนด ไม่เป็นโรคต้องห้าม ผลตรวจโรคไม่เกิน 3 เดือน
9. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับการสมัครสอบ

กรมการจัดหางานจะบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษที่ยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกภายในระยะเวลา 2 ปี  แต่ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนด 1 ปีถ้าหากยังไม่มีนายจ้างเกาหลีคัดเลือก กรมการจัดหางานจะต่ออายุบัญชีปีที่ 2 ให้กับผู้สมัครโดยไม่ต้องสอบใหม่หรือไม่ต้องแจ้งขอต่ออายุปีที่ 2  แต่ถ้าหากผู้สมัครรายใดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้รีบแจ้งกรมการจัดหางานเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้สามารถติดต่อได้สะดวกโดยแจ้งทางโทรศัพท์  สำหรับในกรณีขอยกเลิกความประสงค์ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีขอให้แจ้งกรมการจัดหางานเป็นลายลักษณ์อักษรโดย   การแจ้งด้วยตนเองหรือแจ้งผ่านทางสำนักงานจัดหางานจังหวัด

ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเท่านั้น ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบและดำเนินการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีจึงจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อส่งให้ทางการเกาหลีตรวจสอบข้อมูล และเสนอรายชื่อให้นายจ้างเกาหลีพิจารณาคัดเลือกทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงานทุกคน


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com