รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2

ประเภทกิจการที่รับสมัคร 

1. กิจการก่อสร้าง
2. กิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์

รับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ครั้งที่ 2
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชายหรือหญิง (ยกเว้นงานก่อสร้างรับเฉพาะเพศชาย) อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์      ณ วันแรกของการรับสมัคร คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2515 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2537 ทั้งนี้ ผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูก   ทับเส้น โรคจิตวิปริต ตาบอดสีและสายตาสั้น
- มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือถูกสั่งให้ออกนอกสาธารณรัฐเกาหลี
- เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (3.5 x 4.5 ซม.) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 ใบ
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์เดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จึงควรมีหนังสือเดินทางประกอบการสมัคร เพื่อช่วยลดปัญหาในความผิดพลาดของข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่เคยทำหนังสือเดินทางหรือทำแล้วแต่ไม่ได้นำมาในวันสมัคร ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแนบใบสมัครของ HRD Korea โดยบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีข้อมูล ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ วันเดือนปีเกิด และเพศ ให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่ทำไว้แล้วหรือให้ตรงกับหนังสือเดินทางที่จะทำในภายหลัง ถ้าหากข้อมูลในการสมัครไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจะมีผลเสียสำหรับผู้ที่สอบผ่านและสมัครไปทำงาน โดยทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อให้ทางการเกาหลีเพื่อเสนอให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก และในกรณีที่ผู้สมัครเคยเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีจะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษให้เหมือนเดิม มิฉะนั้นทางการเกาหลีอาจจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ   

ค่าทดสอบภาษาเกาหลี

- เนื่องจากการดำเนินการในการทดสอบ เช่น การออกข้อสอบ การควบคุมการดำเนินการทดสอบ การตรวจข้อสอบ และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD Korea) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี ดังนั้น ผู้เข้าทดสอบจะต้องจ่ายค่าทดสอบให้หน่วยงานดังกล่าว โดยจ่ายในวันสมัครจำนวนคนละ 840 บาท
- ผู้สมัครที่จ่ายค่าทดสอบแล้ว หากประสงค์จะยกเลิกการสมัครให้ยื่นความจำนงขอยกเลิกการสมัคร ณ สถานที่ที่สมัคร โดยจะได้รับคืนเงินทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นความจำนงดังกล่าวภายในช่วงเวลาระหว่างการรับสมัครสอบเท่านั้น
- ผู้ที่แจ้งความจำนงขอยกเลิกการสมัครสอบ ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบในคราวนี้ได้อีก

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบ

- ประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  กำหนดสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)
- ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป  กำหนดสอบระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ)


ประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, www.epsthailand.wordpress.com ทั้งนี้ กำหนดวันสอบทั้ง 2 ประเภทกิจการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครและความเหมาะสม

การสอบแบ่งออกเป็นวันละ 2 รอบ รอบละ 30 คน ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 09.30 – 10.40 น. รอบที่ 2 เวลา 11.50 – 13.00

ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อรับฟังคำชี้แจงการสอบ หากเกินเวลา     ที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

สถานที่สอบ

สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 (ห้องสอบคอมพิวเตอร์ ชั้น 11) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ลักษณะข้อสอบ

- ผู้ที่มีสิทธิ์สอบต้องเข้าสอบความสามารถภาษาเกาหลีด้วยคอมพิวเตอร์ (EPS-TOPIK CBT) ตามกำหนด ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ระยะเวลาการสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที  ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาค คือ
1. ความสามารถในการอ่าน จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน ระยะเวลา 30 นาที
2. ความสามารถในการฟัง จำนวนข้อสอบ 25 ข้อ คะแนนรวม 100 คะแนน  ระยะเวลา 40 นาที
- ข้อสอบจะเป็นคำถามที่เลือกจากหนังสือรวมข้อสอบของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.eps.go.kr, www.hrdkorea.or.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr, www.epsthailand.wordpress.com และเป็นคำถามที่พัฒนาขึ้นใหม่ คำถามเป็นแบบปรนัย การสอบอ่านและการสอบฟังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพัก

การประกาศผลการทดสอบ

1. ประเภทกิจการก่อสร้าง ประกาศผลวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป
2. ประเภทกิจการเกษตรกรรม/ปศุสัตว์ ประกาศผลวันที่ 4 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
โดยประกาศผลทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ www.epsthailand.wordpress.com, www.doe.go.th, http://lib.doe.go.th, http://www.eps.go.kr, http://epstopik.hrdkorea.or.kr ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)  สำหรับจำนวนที่ต้องการจะเป็นไปตามโควตาที่ทางการเกาหลีกำหนด  ทั้งนี้ ถ้าหากมีผู้สอบผ่านจำนวนมากกว่าที่กำหนด จะพิจารณาผู้สอบผ่านโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ผลการสอบผ่านมีอายุ 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบผ่านจะได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อ หลังจากได้ผ่านการตรวจสุขภาพและสมัครไปทำงานแล้ว และจะถูกส่งข้อมูลให้นายจ้างคัดเลือกโดยการสุ่ม ผู้ที่จะได้เดินทางไปทำงาน คือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างและตกลงทำงานกับนายจ้างรายนั้น ดังนั้น ผู้สอบผ่านอาจจะไม่ได้รับ      การจ้างงานทุกคน นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกห้ามทำงานในเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมือง    โดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน หรือผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแม้ภายหลังได้รับการคัดเลือกแล้ว หากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน หรือทางการเกาหลีปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า หรือปฏิเสธการออกวีซ่า ก็จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงานเช่นกัน และในระหว่างรอเดินทางเข้าไปทำงาน ต้องไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเพศ มิเช่นนั้นทางการเกาหลีจะไม่อนุญาตให้เดินทาง เข้าไปทำงานแม้ว่าจะสอบผ่านก็ตาม


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com