ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีตามบัญชีรายชื่อดังกล่าว และประสงค์เดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องยื่นใบสมัครเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  และขอความร่วมมือจากผู้ผ่านการทดสอบให้ไปรายงานตัวตามกำหนด ดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน คลิ๊กที่นี่ครับ  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบผ่าน คลิ๊กที่นี่ครับ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12
วันที่                                       หมายเลขผู้สมัครสอบ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2555                       10000001 – 10002124

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555                       10002125 – 10008572

วันที่ 23 พฤษภาคม 2555                       10008573 – 10013100

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555                       10013101 – 10015469

วันที่ 25 พฤษภาคม 2555                       10015470 – 10017605

อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการทดสอบในประเภทงานก่อสร้าง และเกษตร/เลี้ยงสัตว์ ขอให้ไปรายงานตัวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

หลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัว อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหนังสือเดินทาง วันหมดอายุไม่น้อยกว่าวันที่ 1 มิถุนายน 2557 พร้อมแสดงฉบับจริง

4. ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพ ซึ่งไม่เป็นโรคต้องห้าม ตรวจมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7. สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

8. สำเนาวุฒิการศึกษา

9. สำเนาหลักฐานประสบการณ์การทำงาน เพื่อประกอบข้อมูลให้นายจ้างพิจารณา (ถ้ามี)

10. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน  2 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกันกับรูปที่ใช้ในการสมัครสอบ

11. ผู้สมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ต้องระบุ ประเภทงานที่สมัคร ซึ่งต้องตรงกับที่เลือกในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีในครั้งนี้ และมีความประสงค์จะฝึกอบรมภาษาเกาหลีเพิ่มเติมเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้นในการเตรียมสอบภาษาเกาหลีครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้น   ในเดือนมิถุนายน 2555 (สอบด้วยคอมพิวเตอร์) และเดือนตุลาคม 2555 (สอบด้วยระบบกระดาษ)  สามารถลงทะเบียนฝึกอบรมภาษาเกาหลีได้ ณ สถานที่รับลงทะเบียน 4 แห่ง ได้แก่ 
1) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน   
2) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
3) สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี  
4) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง  
 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   รับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยกรมการจัดหางานจะพิจารณาจัดหลักสูตรและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com