กำหนดประกาศผลสอบความสามารถภาษาเกาหลี EPS-TOPIK ครั้งที่ 12

** จะประกาศผลสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
- ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2555
ข้อสอบภาษาเกาหลี

****ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และทางเว็บไซต์ www.eps.go.kr http://epstopik.hrdkorea.or.kr   www.epsthailand.wordpress.com   www.mol.go.th  www.doe.go.th

เกณฑ์การสอบผ่าน

ผู้สอบผ่าน คือ ผู้สอบได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยผู้สอบผ่านจะมีสิทธิสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลผู้สอบผ่าน

การสอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ทำให้มีคุณสมบัติในการสมัครไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS เท่านั้น ผู้ที่ถูกต้องห้ามทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี เช่น ผู้ที่ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน หรือผู้ที่เคยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงาน ผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อโดยกรมการจัดหางานเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากนายจ้างเกาหลีเพื่อทำสัญญาการจ้างงาน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับการคัดเลือกให้เดินทางไปทำงาน

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com