ข่าว สัญญาจ้างที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดการจ้างงาน

สัญญาจ้างที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดการจ้างงาน

ด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับการร้องขอจากแรงงานไทยในเขตเมืองพาจู จังหวัดเคียงคี และเมืองคอเจ จังหวัดเคียงซางนัม ให้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการนับวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน กรณีสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน
     ฝ่ายแรงงานฯ ได้มีหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลีโดยกระทรวงแรงงานฯ แจ้งผลการวินิจฉัยดังนี้
          1. สัญญาจ้างงานที่ไม่ระบุวันสิ้นสุดสัญญา ถือว่าสัญญานั้นมีระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ตามมาตรา 16 แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงาน ในกรณีที่ลูกจ้างต้องการย้ายสถานประกอบการ จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายจ้างก่อน
          2. ลูกจ้างทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เท่าเทียมกัน ตามมาตรา 17 แห่งกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
     จึงขอแจ้งผลการวินิจฉัยของกระทรวงแรงงานและการจ้างงานมาเพื่อทราบ


ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
By : konthai122