สนร. เกาหลีใต้เข้าร่วมประชุมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554


ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยนางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าร่วมประชุมและได้รับทราบแนวทางตามนโยบายจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Immigration Service : KIS) มีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ข้อมูลถึงเดือนกันยายน 2554 มีแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งหมด 241,554 คน (เป็น EPS และถูกกฎหมาย 196,836 คน ผิดกฎหมาย 44,718 คน) และคาดว่าตั้งแต่ครึ่งปีหลังจะมีจำนวนแรงงานผิดกฎหมายมากขึ้น เนื่องจากครบระยะเวลาอนุญาตทำงาน 6 ปี และเพื่อปราบปรามแรงงานผิดกฎหมาย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะลงโทษนายจ้างที่จ้างแรงงานผิดกฎหมายโดยบังคับให้จ่ายค่าปรับสูงสุด 20,000,000 วอน (ประมาณ 560,000 บาท) และขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตในการชักชวนแรงงานต่างชาติให้กลับประเทศด้วยความสมัครใจ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกนโยบายที่จะสนับสนุนแรงงานที่ทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยจะให้วีซ่าทำงาน E-7 ที่เป็นวีซ่าอาชีพเฉพาะ ซึ่งมีสิทธิประโยชน์มากกว่าแรงงาน E-9 มีคุณสมบัติที่สอดคล้องต้องตรงกัน คือทำงานถูกกฎหมายมากกว่า 4 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไปของประเทศต้นสังกัด และมีประกาศนียบัตรความสามารถในการใช้ฝีมือ และผ่านการสอบภาษาเกาหลีระดับ 3

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : ฝ่ายแรงงาน ประจำสอท. ณ กรุงโซล