ขั้นตอนการจัดส่งแรงงานตามระบบ EPS

ขั้นตอนการจัดส่งแรงงานตามระบบ EPSขั้นตอนการจัดส่งแรงงานตามระบบ EPS 

1. รับสมัครไปทำงานและรับสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

        1.1. ตำแหน่งงานและประเภทงาน ประกอบด้วยงานใน 6 สาขากิจการ

                1.1.1 อุตสาหกรรมการผลิต

                1.1.2 งานเกษตรเพาะปลูก

                1.1.3 งานเกษตรเลี้ยงสัตว์                                                

                1.1.4 งานก่อสร้าง

                1.1.5 งานประมง

                1.1.6 งานบริการ

        1.2 คุณสมบัติผู้เดินทางไปทำงาน

                1.2.1 เพศชายและหญิง

                1.2.2 อายุ 18 – 39 ปีบริบูรณ์

                1.2.3 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

                1.2.4 สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด

                1.2.5 ไม่มีประวัติถูกลงโทษถึงขั้นจำคุกและไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                1.2.6 เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ

        1.3 ผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

                1.3.1 ผู้ที่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี

                1.3.2 ผู้ที่ถูกทางการเกาหลีส่งกลับประเทศ

                1.3.3 ผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน

                1.3.4 ผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำงานโดยผิดกฎหมาย

                1.3.5 ผู้ที่ห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี

                1.3.6 ผู้ที่เข้าไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS แล้ว แต่ทำงานไม่ครบ 2 ปี

                1.3.7 ผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจากนายจ้าง แต่ปฏิเสธการทำสัญญาการจ้างงาน 2 ครั้ง หรือ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างแล้วแต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำงานจะไม่มีสิทธิสมัครเพื่อเดินทางไปทำงานตามระบบ EPS เป็นระยะเวลา 1 ปี

                1.3.8 ผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างพร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) แล้ว  แต่ปฏิเสธไม่เดินทางทำงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ( จะต้องมีระยะเวลานับแต่วันปฏิเสธการเดินทางถึงวันสมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี )

                1.3.9  ผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานเกาหลีในระบบการฝึกงาน วีซ่า E-9 ก่อนมีระบบ EPS แต่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว ยังอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 6 เดือน

        1.4 หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัครงาน

                1.4.1 สำเนาหนังสือเดินทาง

                1.4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                1.4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

                1.4.4 สำเนาวุฒิการศึกษา                                                            

                1.4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

                1.4.6 สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                1.4.7 สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)

                1.4.8 ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามของเกาหลี

                1.4.9 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

2. การสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-KLT) 

3. จัดทำบัญชีรายชื่อคนหางาน

กรมการจัดหางานบันทึกข้อมูลคนงานที่สอบผ่านความสามารถ EPS-KLT ในโปรแกรม SPAS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึก และจัดส่งบัญชีรายชื่อให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลี

ผู้สอบผ่าน EPS-KLT จะได้รับการจัดส่งข้อมูลให้ทางการเกาหลี แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะได้ทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีบัญชีรายชื่อมีกำหนดระยะเวลาให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือก 1 ปี ข้อมูลคนหางานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเมื่อครบ 1 ปีแล้ว แต่ไม่มีนายจ้างคัดเลือกจะถูกลบออกจากบัญชีรายชื่อ

4. การคัดเลือกและทำสัญญาจ้างงาน 

                4.1 นายจ้าง ขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงขอคัดเลือกคนหางานศูนย์การจ้างงานเกาหลี (ESC) จะเสนอรายชื่อให้นายจ้างคัดเลือกตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ จำนวนไม่เกิน 5 เท่า ของโควต้าที่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ ข้อมูลคนหางานที่ศูนย์การจ้างงานเกาหลี (ESC) ให้นายจ้างประกอบการคัดเลือกประกอบด้วย ภาพถ่าย สัญชาติ ข้อมูลกายภาพ (เพศ อายุ ส่วนสูง น้ำหนัก) ทั้งนี้ นายจ้างจะไม่ทราบข้อมูลรายชื่อ – นามสกุล ของคนหางาน

                4.2 ทางการสาธารณรัฐเกาหลี แจ้งผลการคัดเลือกคนหางานของนายจ้างต่อกรมการจัดหางานผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ EPS

                4.3 กรมการจัดหางานประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และ ติดต่อคนหางานทางโทรศัพท์ หรือ ทางจดหมาย EMS เพื่อแจ้งให้คนหางานมารายงานตัวรับทราบสัญญาการจ้างงาน (ภายใน 2 สัปดาห์ เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่ติดต่อได้ เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับใช้ในการติดต่อคนหางาน)

                4.4 กรมการจัดหางานรับรายงานตัวการจ้างงาน ณ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

                4.5 รายงานผลการตอบรับการจ้างงานของคนหางาน กลับไปยังหน่วยงานผู้รับคนงานของทางการของเกาหลี

5. การอบรมก่อนการเดินทาง

คนหางานต้องเข้ารับการฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้เป็นสถานฝึกอบรมก่อนเดินทางไปทำงานระบบ EPS จากกรมการจัดหางาน โดยต้องเข้ารับการอบรมครบตามหลักสูตรและนำวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรมติดตัวไปยังเกาหลี หากพบว่าคนหางานไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหรือได้รับการฝึกอบรม จากสถานฝึกอบรมที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีสามารถเนรเทศหรือดำเนินการเท่าที่จำเป็นต่อคนงานรายนั้นๆ

7. การยื่นขอวีซ่า 

ภายหลังคนหางานตอบรับการทำสัญญาการจ้างงาน   สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สาธารณรัฐเกาหลี (HRD) ยื่นขอเอกสารรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐเกาหลี โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการตรวจสอบประวัติ   การกระทำความผิดของนายจ้างและคนหางานและออก CCVI ให้ หากไม่พบประวัติการกระทำผิดกฎหมาย แต่หากพบประวัติการกระทำผิดกฎหมายจะปฏิเสธการออก CCVI

คนหางานที่ปฏิเสธการเดินทางไปทำงานระบบ EPS หลังจากได้รับ CCVI แล้ว จะถูกลบข้อมูลออกจากบัญชีรายชื่อและไม่มีสิทธิสมัครเข้าไปทำงานระบบ EPS เป็นเวลา 1 ปี

8. การเดินทาง

กรมการจัดหางานประสานสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาธารณรัฐเกาหลี (HRD) และบริษัทตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน  กำหนดวันเดินทางของคนหางานโดยเรียงลำดับตามการ ได้รับ CCVI และวีซ่า  HRD แจ้งยืนยันการเดินทางของคนหางานโดยแจ้งรายชื่อคนหางานที่เดินทางพร้อมศูนย์ฝึกอบรมที่คนหางานแต่ละคนเข้ารับการอบรมก่อนเข้าทำงาน

                สิ่งที่คนหางานต้องเตรียมไปด้วยในการเดินทางไปทำงาน ดังนี้

                1.    สัญญาการจ้างงาน

                2.    ใบรับรองผลการตรวจสุขภาพ

                3.    ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมก่อนการเดินทางไปทำงาน

                4.    เงินสดประมาณ 25,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ค่าเบี้ยประกัน และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตก่อนได้รับค่าจ้าง

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com