ระยะเวลาจ้างงานทำงานเกาหลี วีซ่า E-9

ระยะเวลาจ้างงานทำงานเกาหลี วีซ่า E-9

ระยะเวลาจ้างงานทำงานเกาหลี วีซ่า E-9

 แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ทำางานในสาธารณรัฐเกาหลี จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน, พ.ร.บ. ค่าจ้างขั้นต่ำ , พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับประชาชนเกาหลีใต้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2552

 

ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ ( EPS )

ระบบ EPS

ระบบ EPS


ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนเกาหลีใต้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 

พระราชวังเคียงบ๊ก (Gyeongbokgung Palace)

พระราชวังเคียงบ๊ก (Gyeongbokgung Palace)
พระราชวังเคียงบ๊ก (Gyeongbokgung Palace)


พระราชวังเคียงบ๊ก ถือได้ว่าเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกาหลี เป็นที่ีรู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่ากันว่าถ้าไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเกาหลี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกษัตริย์แทโจ ผู้ซึ่งเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์โชชอน 

ทำงานเกาหลี ครบ 4 ปี 10 เดือน อยากกลับมาอีก ต้องทำอย่างไร

ทำงานเกาหลี ครบ 4 ปี 10 เดือน อยากกลับมาอีก ต้องทำอย่างไร

คำถาม
:  ทำงานครบ 4 ปี 10 เดือนตามกฎหมาย EPS แล้วแต่นายจ้างยังอยากจ้าง ต่อลูกจ้างก็ยังไม่อยากกลับจะต้องทำอย่างไร?

ทำงานเกาหลีครบสัญญาจ้าง เดินทางกลับไทย จะได้รับเงินอะไรบ้าง