ประกาศเรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย"

    
แจ้งเตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย

 ด้วยขณะนี้ตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์ มีการเสนอข่าวสารมีคนไทยจำนวนมาก ลักลอบทำงานในสาธารณร้ฐเกาหลีอย่างผิดกฏหมาย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงาน ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

    

อ้างอิงตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี (Immigration Act) ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1992 และแก้ไข/ปรับปรุง ในตัวกฎหมายมาตรา 94 ได้กำหนดบทลงโทษไว้โดยมีเนื้อหาตามที่ประกาศ 


     ส่วนในทางปฏิบัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (ต.ม.เกาหลี)


กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐ เกาหลี 

ลิ้งค์   http://elaw.klri.re.kr/kor_service/lawView.do?hseq=42633&lang=ENG


เตือนกรณีการเข้ามาทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai122
ที่มา : ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล