การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรืองต่างๆ


การติดต่อกับสถานทูตไทยในเรื่องของการต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางเล่มเก่าหาย

คุณสามารถต่ออายุหนังสือเดินทางไทยหรือทำหนังสือเดินทางไทย ได้ที่สถานทูตไทยในกรุงโซลแห่งเดี่ยวเท่านั้น (ในกรณีที่คุณอาศัยอยุ่ในประเทศเกาหลี)และคุณต้องมาดำเนินการด้วยตัวของคุณเอง เพราะต้องใช้ลายเซ็นต์ชื่อของคุณเท่านั้น สิ่งที่คุณต้องเตรียมมาเมื่อคุณจะมาต่ออายุหนังสือเดินทางหรือทำหนังสือเล่มใหม่

1. ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ(กรณีหนังสือเดินทางหาย)
2. หน้าแรกของหนังสือเดินทางคุณต้องถ่ายสำเนา 2 แผ่น
3. บัตรประชาชน (กรณีหมดอายุไม่เป็นปัญหา)ถ่ายสำเนา 2 แผ่น(หน้า-หลัง)
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (กรณีต่ออายุ) ถ้าทำเล่มใหม่ต้องถ่ายรูปที่สถานทูตไทยเท่านั้น
5. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ / ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 35.000 วอน
หมายเหตุ การต่ออายุ จะต่อให้ได้ถึงปี 2510 เท่านั้น จะยกเลิกการใช้รูปเล่มเก่า การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ใช้เวลาทำ 1 เดือน การต่ออายุ ใช้เวลาทำ 4 วัน
การติดต่อกับสถานทุตไทยเรื่องการขอเอกสารการในเรื่องต่างๆ ที่คุณและครอบครัวทางเมืองไทยต้องนำประกอบการยื่นเอกสาร มีเรื่อง การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด / หนังสือยินยอมเพื่อให้ลูกทำหนังสือเดินทาง /การขอหนังสือมอบอำนาจให้คนในครอบครัวไปขอเอกสารสำคัญของราชการที่คุณต้องใช้ ในกรณ๊ต่าง ๆ

สิ่งที่คุณต้องเตรียมมา

คือ 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 2. สำเนาบัตรประชาชน 3.หนังสือหรือเอกสารที่คุณต้องรับรู้ เช่น หน้าโฉนดที่ดิน หน้าสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนสมรส และอื่น ๆ คุณต้องสอบถามทางสถานทูตก่อนที่คุณจะเดินทางมา เพราะการทำเอกสารต่างๆ ต้องใช้เวลาดำเนินการ คุณต้องเตรียมมาให้พร้อม พร้อมกับค่าธรรมเนียมของรายการที่คุณต้องดำเนินการ ครั้งละ 20000 วอน การดำเนินการใช้เวลา วัน

การติดต่อกับสถานทูตเรื่องของการสละสัญชาติไทย คุณต้องมีเอกสารดังนี้

หนังสือการให้คุณเข้าถื่อสัญชาติเกาหลีตามกฎหมาย ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและต้องมีตรากฎหมายรับรองจากหน่วยงาน มีการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลี คุณถึงเข้ามาเอาเอกสารการขอาละสัญชาติไทยจากสถานทูตไทยไปกรอก การกรอกคุณต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน และระยะเวลาการดำเนินการใช้ระยะเวลามากถึง 2 ปี + ขึ้นไป พร้อมรายละเอียดต่าง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (เอกสารภาษาเกาหลีต้องแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการรับรองจากหน่วยงานเกาหลี)สำเนาสูติบัตร หน้าสำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุลของผุ้ร้องขอ และหรือใบเปลี่ยนชื่อสกุลของบิดา - มารดา รูปถ่ายผู้ร้องขอ 12 ภาพ ของสามี 6 ภาพ หนังสือเดินทางของสามี บัตรประชาชนสามี พร้อมลายเซ็นต์ เอกสารของพยานที่กรอกมาในเอกสารไทย มีหนังสือเดินทางของพยานพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและลายเซ็นต์ พร้อมค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารทะเบียนครอบครัวเกาหลี 20000 วอน ค่าธรรมเนียมการร้องขอสละสัญชาติไทย 20200 วอน ยื่นเรื่องประมาณ 1 อาทิตย์และมารับเอกสารเพื่อนำไปยื่นที่สำนักงานที่คุณไปขอเอกสารการขอสละสัญชาติไทย

การติดต่อเรื่องการแปลใบขับขี่

คุณต้องมีใบขับขี่ที่มีอายุการใช้งาน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 2 แผ่น พร้อมค่าธรรมเนียม 20000 วอน ใช้เวลา 4 วัน
การทำใบเกิดบุตร
คุณต้องมีใบเกิดตัวจริงจากโรงพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีต้องผ่านการแปลและรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีก่อน ไม่จำเป็นต้องรีบทำท้นที่ที่บุตรคุณเกิด สามารถแจ้งย้อนหลังได้ ไม่มีการเสียค่าปรับ
ในใบเกิดต้องมีชื่อของบุตรแสดงด้วยว่าชื่ออะไร เพศหญิง/ชาย น้ำหนักแรกเกิด วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เวลาเด็กเกิด ชื่อบิดา / มารดา ส่วนใครจะมาแจ้งก็ได้ ไม่จำเป็น แต่ถ้าคุณทั้งสองไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน คุณต้องเข้ามาทั้งคู่เพื่อทำบันทึกสอบปากคำ เรื่องการให้บุตรใช้นามสกุลของใคร หรือจะให้ใช้นามสกุลของมารดา ก็ไม่จำเป็นต้องทำบันทึก และเอกสารที่ต้องยื่นประกอบ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา- มารดา หนังสือเดินทางของบิดา-มารดา สำเนาบัตรประชาชนของบิดา- มารดา อย่างละ 2 ชุด (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

การทำหนังสือเดินทางให้บุตร

บิดา- มารดา ต้องมาทำใบเกิดก่อน และหลังจากได้ใบเกิดบุตรที่ออกให้โดยสถานทูตไทยแล้ว ถึงค่อยทำหนังสือเดินทาง ของบุตร บิดา- มารดา ต้องมาทั้งคู่ ค่าธรรมเนียมสำหรับเล่มอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 35000 วอน ใช้เวลา 1 เดือน
หนังสือเดินทางอายุ 1 ปี (ความเร่งด่วน) ต้องมีเอกสาร
สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา /สำเนาบัตรประชาชนบิดา- มารดา / รูปถ่ายเด็ก (ลืมตา) 3 ภาพ ค่าธรรมเนียม 7000วอน สำเนาสูติบัตรเด็กที่ออกให้โดยสถานทูตไทย ใช้เวลา 1 อาทิตย์

กรณีการเสียชืวิตในต่างแดน

ใบมรกรรมจากโรงพยาบาล ใบชันสูตรจากสถานีตำรวจ หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจากครอบครัว (ถ้าจดทะเบียนสมรส ภรรยา เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ) ทะเบียนบ้านของคนเสียชีวิต บัตรประชาชนของบิดา-มารดาของคนเสียชีวิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงพยาบาล (แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน) ค่าเผา 300000 วอน อัฐิสถานทูตไทยดำเนินการให้พร้อมออกใบมรณบัตร เพื่อนำไปยื่นที่อำเภอบ้านเกิดของผุ้เสียชีวิต ถ้าผุ้เสียชีวิตมีวีซ่าสำนักงานแรงงานไทยในกรุงโซล จะดำเนินการเรื่องเงินประกัน เงินที่ผู้เสียชีวิตหรือครอบครัวผุ้เสียชีวิตจะได้ให้ ในกรณีที่ไม่มีวีซ่า ต้องอาศัยความร่วมมือของศูนย์ช่วยเหลือในการประสานงานเพื่อขอเงินค่าชดเชย (ใช้เวลานานกว่า 1 เดือน) ติดต่อได้ที่สถานทูตไทยในกรุงโซล ไม่มีค่าธรรมเนียม
กรณีเจ็บป่วยที่ต้องผ่าตัด ผุ้ป่วยต้องเตรียมเงินสำรองไว้ด้วย ผู้มีวีซ่าจะได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานและบริษัทประกันหรือนายจ้าง
กรณีมาขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยในเรื่องการเดินทางกลับเมืองไทย คุณต้องติดต่อญาติของคุณให้ไปวางเงินค่าตั๋วเครื่องบินหรือเซ็นต์ทราบปัญหาของคุณที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณอาศัยอยู่ในระหว่างรอความช่วยเหลือ สำนักงานที่คุณต้องให้ญาติไปติดต่ออยู่ทีกระทรวงการต่างประเทศ กองคุ้มครองคนไทยในต่างแดน ญาติคุณติดต่อเร็ว คุณได้เดินทางเร็ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับครอบครัวหรือญาติของคุณทางเมืองไทยดำเนินการให้ ทางสถานทูตไทยไม่มีที่พัก ให้กับคุณแต่คุณติดต่อมาทางสถานทูตไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกกรณีแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของการทำงานตามกฎหมายด้วย

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122