ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 2

ผู้สอบผ่าน กรุณาอ่านด้วยครับ
โปรดทราบ กรมการจัดหางานกำหนดให้ผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 2 มารายงานตัวตามกำหนดการด้านล่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 1 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน Special EPS-TOPIK ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้สอบผ่าน คลิ๊กที่นี่ครับ

กำหนดการรายงานตัวผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2

วันที่ 3 เมษายน 2555 เฉพาะหมายเลขผู้สมัคร 90300001 – 90300178
วันที่ 4 เมษายน 2555 เฉพาะหมายเลขผู้สมัคร 90300179 – 90300361
วันที่ 5 เมษายน 2555 เฉพาะหมายเลขผู้สมัคร 90300362 – 90300610

ถ้าหากผู้สอบผ่านไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้ แต่กรมการจัดหางานยังให้โอกาสไปรายงานตัวพร้อมกันผู้สอบผ่านในครั้งต่่อไป ภายใน 1 ปี หลังจากประกาศผลสอบ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้สอบผ่านต้องติดตามข่างเอง เพื่อไม่ให้เสียโอกาส

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้เป็นหลักฐาน กรณีขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่มีชื่อ – สกุลภาษาอังกฤษและหมายเลขหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ชุด (ต้องสะกดชือและนามสกุลให้ตรงกับในชื่อและนามสกุลที่ใช้สมัครสอบทุกตัวอักษร)
- ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
- ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ขอรับที่จุดสมัคร
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ควรเป็นรูปที่ถ่ายในคราวเดียวกับรูปที่ใช้ในการสมัครสอบความสามารถภาษาเกาหลี

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com