ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (ระบบ EPS)

ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ

ระบบอนุญาตว่าจ้าง(EPS)เป็นระบบที่อนุญาตให้บริษัทต่างๆที่ไม่สามารถหาทรัพยากรบุคคลภายในประเทศนั้นจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติในจำนวนที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งจะช่วยรับประกันโอกาสในการได้งานทำของแรงงานภายในประเทศในขณะเดียวกันจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านการขาดทรัพยากรบุคคลของธุรกิจขนาดเล็กและกลาง เช่นงาน3D และอื่นๆ 

งานกิจกรรมหลักของระบบอนุญาตว่าจ้าง (ระบบ EPS)

1. การจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว 
จัดตั้งคณะกรรมการสำหรับนโยบายบริหารแรงงานต่างด้าวในสำนักนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าคณะกรรมการ : ประธานองค์กรเพื่อการประสานงานด้านนโยบายของรัฐบาล) เพื่อจัดทำแผนการคัดเลือกขนาด จำนวน ประเภทของแรงงานที่เหมาะสม จาก ประเทศต่างๆ ตามความต้องการของประเทศเกาหลีในทุกๆปี
2. การคัดเลือก และ นำเข้าแรงงานต่างด้าว
มอบหมายงานหรือกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศแก่สถา
บันพัฒนาทรัพยากรบุคคลแห่งเกาหลี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประเทศเกาหลี
3. การจ้างและการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว
     ระยะเวลาว่าจ้างแป็นเวลา ๓ปีและสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ภายในระยะเวลา1ปีถึง3ปี    จะสามารถต่อเนื่องเวลาว่าจ้างอีก1ปี10เดือน ได้ในกรณีที่นายจ้างจดทะเบียนการจ้างงานซ้ำอย่างน้อย7วันล่วงหน้าก่อนวันที่ระยะเวลาว่าจ้าง3ปีจะสิ้นสุดลง เมื่อมีการตกลงในการทำสัญญาจ้างกับแรงงานต่างด้าวแล้ว นายจ้างต้องใช้เอกสารสัญญาจ้างที่เป็นแบบมาตรฐาน นายจ้างมีหน้าที่ทำประกันครบระยะเวลาเดินทางออกนอกประเทศ การประกันเพื่อรับรองการจ่ายค่าแรง และ สินเชื่อ ภายใต้ระบบอนุญาตว่าจ้าง แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานอย่างเป็นหลัก แต่ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การปิดกิจการชั่วคราว การปิดตัวของ สถานประกอบการ หรือ การยกเลิกสัญญาจ้างที่ถูกต้อง เป็นต้น ในกรณีดังกล่าว จะอนุญาตให้  เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ แต่จำกัดเพียงแค่ 3 ครั้งเท่านั้น (ภายในช่วงการจ้างงานซ้ำโดยเวลา1ปี10เดือนจำกัดจำนวณ2ครั้ง) การจัดตั้งระบบการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวโดยการแนะนำ และการเฝ้าติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
     สำหรับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว
1. การดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายในประเทศที่กำหนดไว้
การรับรองสิทธิและผลประโยชน์พื้นฐานภายใต้กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ว่าด้วย ประกัน เพื่อชดเชยอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ และสิทธิพื้นฐาน 3 ข้อ โดยที่กฏหมายนี้ สามารถคุ้มครองสิทธิที่เท่าเทียมกับแรงงานในประเทศ
2. การป้องกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังจากการนำระบบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเข้า มาใช้การเตรียมการจัดรูปแบบตามกฎหมายและระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้ง การควบคุมโดยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง สำหรับคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : workinkorea.org