ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี (กระดาษ) EPS-TOPIK ครั้งที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน >>>คลิ๊กที่นี่ครับ

กรมการจัดหางานจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)         เพื่อจัดส่งข้อมูลให้นายจ้างเกาหลีคัดเลือกไปทำงานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) ครั้งที่ 11 ตามบัญชีรายชื่อที่ HRD Korea แจ้งให้ทราบแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีมีกำหนดเวลา 2 ปี หลังจากวันทดสอบดังกล่าว ตามใบประกาศนียบัตรการผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ที่ HRD Korea ออกให้
ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122