แรงงานที่มีความตั้งใจทำงานจริง สามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีก หลัง 3 เดือน

แรงงานที่มีความตั้งใจทำงานจริง สามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีก หลัง 3 เดือน
ข่าวของ MOEL ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

แรงงานที่มีความตั้งใจทำงานจริง สามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีก หลัง 3 เดือนจากวันที่กลับประเทศ (แต่เดิม 6 เดือน)

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี (MOEL) มีประกาศเลขที่ 2011-335 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องแรงงานที่ตั้งใจทำงาน สามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีกหลัง 3 เดือน จากวันที่กลับประเทศ

ปัจจุบัน แรงงานต่างชาติที่กลับประเทศเนื่องจากการครบระยะเวลาทำงานที่ได้รับอนุญาตต้องรอ 6 เดือน ถึงจะสามารถเดินทางเข้าทำงานในเกาหลีใต้ได้อีก โดยไม่มีการรับรองการทำงานที่สถานประกอบการเดิมและต้องผ่านการสอบภาษาเกาหลีและการอบรม

รัฐบาลเกาหลีประกาศเรื่องการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจ้างงแรงงานต่างชาติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ว่า ผู้ที่หมดระยะเวลาทำงาน (4 ปี 10 เดือน) หลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 และนายจ้างผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจ้างแรงงานต่างชาติรายเดิมต่อ ต้องยื่นคำขอที่ศูนย์จัดหางาน (Job Center) ก่อนที่แรงงานจะเดินทางกลับประเทศ

ในครั้งนี้ แก้ไขกฎหมายเพื่อสนองความต้องการนายจ้าง ซึ่งอยากจะจ้างแรงงานต่างชาติที่มีทักษะฝีมือและมีประสบการณ์ทำงาน และเพื่อป้องกันแรงงานผิดกฎหมาย

ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลีตัดสินโควต้าแรงงานต่างชาติและนำเพียงแรงงานต่างชาติรายใหม่เท่านั้น ต่อไปนี้จะไม่เพิ่มโควต้าแรงงานต่างชาติ แต่จะนำแรงงานต่างชาติที่มีประการณ์ทำงานในเกาหลีในบางส่วน

การแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้ มีเรื่องเกี่ยวกับการย้ายงานด้วย ปัจจุบันในกรณีที่ย้ายงานเนื่องจากความผิดของนายจ้าง เช่น ยกเลิกการจ้างงาน หรือผิดสัญญาจ้าง เป็นต้น รวมในจำนวนครั้งที่นับว่าย้ายงาน แต่ต่อไปนี้ไม่รวมในจำนวนย้ายงาน (ปัจจุบันแรงงานต่างชาติสามารถย้ายงานได้ 3 ครั้ง ใน 3 ปีแรก และไม่สามารถย้ายงานมากกว่า 2 ครั้งในช่วงเวลาจ้างต่อ 2 ปี)

ขั้นตอนการยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างชาติเดิม และเรื่องรายละเอียดจะแจ้งอีกต่อไป

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : epsthailand.wordpress.com