คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ในการเข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ

คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ในการเข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ

คำแนะนำสำหรับชาวต่างชาติ ในการเข้าร่วม โครงการเงินบำนาญแห่งชาติ (국민연금)
โครงการเงินบำนาญแห่งชาติคืออะไร?
โครงการนี้เป็นระบบประกันสังคม ซึ่งบังคับแก่บุคคลที่มีงานทำ ให้จ่าเงินสมทบเข้ากองทุนบำนาญ ในระหว่างที่มีงานทำ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต โดยการจ่ายเงินบำนาญให้แก่บุคคนๆนั้น เมื่อชราภาพ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

การเข้าร่วมโครงการเตรียมเงินบำนาญแห่งชาติภาคบังคับ
1. ชาวต่างชาติทุกคนที่มีอายุระหว่าง 18-60ปี และพำนักอยู่ในประเทศเกาหลี ต้องเข้าร่วมโครงการเงิน บำนาญแห่งชาติเช่นเดียวกับชาวเกาหลี อย่างไรก็ตาม บุคคลสัญชาติอื่นที่มีโครงการเงินบำนาญแห่งชาติของตน ซึ่งไม่ได้บังคับใช้กับชาวเกาหลี จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ร่วมโครงการนี้
2. อย่างไรก็ดี ข้อบัญญัติยกเว้นข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ หากประเทศนั้นมีข้อตกลงด้านประกันสังคมกับประเทศเกาหลี

การจ่ายเงินสมทบเข้าโครงการเงินบำนาญ
1. สำหรับคนงานในสถานประกอบการ ลูกจ้างและนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบ ในจำนวนเงินเท่ากัย4.5% ของเงินเดือนมาตรฐานโดยคำนวณจากเงินเดือน
2. ผู้ประกันตนเอง(เช่น ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว) จะต้องจ่ายเงินสมทบในจำนวนเงินเท่ากับ 9% ของเงินเดือนมาตรฐานโดยคำนวณจากเงินได้ที่แจ้งไว้(ที่ได้รับจริง)
*ทั้งคนต่างชาติและคนเกาหลีต้องจ่ายเงินสมทบในอัตราเดีวยกัน และจ่ายภ่ายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ประโยชน์ทดแทน
ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ ทุพพลภาพและเสียชีวิต เช่นเดียวกับชาวเกาหลี

เงินบำนาญ กรณีชราภาพ เงินบำนาญกรณีชราภาพ เป็นเงินที่จ่ายรายเดือนให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วเป็นเวลา ไม่ต่ำกว่า10ปี และมีอายุ60ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2013 เกณฑ์อายุรับเงินบำนาญ จะเพิ่มขึ้น 1ปี ในทุกระยะ 5ปี และเป็น 65ปีในปี203
เงินบำนาญ กรณีทุพพลภาพ 
เงินบำนาญกรณีทุพพลภาพ เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสพอันตราย หรือเจ็ปป่วยระหว่างเข้าร่วมโครงการ และมีอาการทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาพยาบาล จำนวนเงินบำนาญขึ้นอยู่กับระดับ ความรุนแรงของความทุพพลภาพ สำหรับความทุพพลภาพระดับ 1-3จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายปี ส่วนความทุพพลภาพระดับ 4จะได้รับเป็นเงินก้อน

เงินบำนาญกรณีเสียชีวิต หากผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต หรือผู้รับเงินบำนาญกรณีชราภาพ หรือกรณีทุพพลภาพ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยเหลือยังชีพรายเดือน

เงินบำนาญก้อนคืน  โดยหลักการแล้วจะไม่จ่ายเงินก้อนคืนให้ชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากชาวต่างชาติผู้ใดที่อยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เมื่อเดินทางกลับ หรืออายุครบ 60ปี จะได้รับเงินก้อนคืนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ร่วม
1. คนต่างชาติที่ประเทศของตนมีข้อตกลง ในความมั่นคงทางสังคม(Social Security Agreement)
2. คนต่างชาติทีประเทศของตนมีการจ่ายเงินบำนาญก้อนคืนแก่คนเกาหลีเหมือนกัน
3. คนงานต่างชาติที่พำสักในเกาหลี โดยถือวีซ่า E-8 / E-9 และ H-2

รายชื่อประเทศที่จ่ายเงินก้อนคืนให้ (2010.10.01)ไทย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ศรีลังกา, อินเดีย, คาซักสถาน, ฮ่องกง, ตุรกี, เบลีซ, เกรนาดา, บาร์บาโดส,
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซิมบับเว, แคเมอรุน, คองโก, โตโก, เวเนซูเอลา, กานา, วานูอาตู, เบอร์มิวดา, ซูดาน, สวิตเซอร์แลนด์, เอลซัลวาดอร์, จอร์แดน, เคนยา, ตรินิแดดและโตเบโก, โคลัมเลีย,
ตูนีเซีย

* สำหรับเยอรมัน, สหรัญอเมริกา, แคนาดา, ฮังการี, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, สาธารณรัฐเช็ค, เบลเยี่ยม, โปแลนด์, สโลวาเกีย, บัลเกเรีย, โรมาเนีย, และออสเตรีย จะจ่ายเงินก้อนคืนให้ตามการตกลงในความมั่นคงทางสังคม (Social Security Agreement)
ขั้นตอนการร้องขอเงินก้อนคืน เอกสารที่ต้องเตรียม1. กรณียื่นคำขอภายในประเทศเกาหลี (ร้องขอก่อนเดินทางกลับ)
   * ยื่นแบบคำร้อง, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรต่างด้าว, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
2. กรณียื่นคำขอจากต่างประเทศทางไปรษณย์ (ร้องขอหลังการเดินทางกลับ)
  * แบบคำร้อง ( ต้องได้รับการรับรองจากหย่วนราชการภายในประเทศที่เจ้าตัวอยู่ และรับรองจากสถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูต เกาหลี) สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ร้อง

* กรณีให้ตัวแทนเกาหลียื่นคำร้องแทน อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินปกติ หรือความผิดพลาดต่างๆจึงขอให้ใช้วิธีทางไปรษณีย์
บริการจ่ายเงินก้อนที่สนามบิน* เป้ายื่นคำขอ : คนต่างชาติที่จะกลับประเทศตนเองภายใน 1เดือนโดยทางสนามบินอินชอน1. ในกรณีเวลาขึ้นเครื่องบิน 11: 00น-22: 00น ในวันธรรมดา (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์)
2. หลังจากยื่นคำขอที่สำนักงาน NPS สาขาที่รับผิดชอบแล้ว รับเงินที่สนามบินในวันที่กลับประเทศ
3. หลังจากยื่นใบตัดสินการจ่ายเงินก้อนที่ธนาคารและรับใบเสร็จแลกเปลี่ยนเงิน
4. ผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศแล้ว สามารถรับเงินได้
 

ขอบคุณที่ติดตามบล็อก konthai 122
ที่มา : saladtv.kr